Auktionsvillkor på AFM

Vilka regler gäller på auktionen?

1. Bakgrund
Denna auktionsplatform (Auktioner – Fordon och Maskiner eller AFM förkortat) drivs av Autorola AB (Autorola).

Autorola AB ingår i Autorola Group som är en dansk koncern som bedriver internetbaserade bilauktioner i 17 länder under varumärket Autorola. Sedan 1998 har man hållit bilauktioner och numera auktionerar man över 220 000 fordon årligen.

Autorola AB auktionerar via denna försäljningskanal återförsäljares och andra typer av ägares fordon och maskiner i egenskap av handelsagent. Med handelsagent avses att Autorola på säljares uppdrag endast förmedlar och sluter avtal om försäljning med budgivare/köpare mot en fast provision. Säljare är således inte Autorola AB utan uppdragsgivaren som äger auktionsobjektet.

2. Vem har tillträde till auktionen
Endast medlemmar anslutna till Lantbrukarnas riksförbund LRF (Medlem), är behöriga att bjuda på de auktioner som hålls på denna sida. För att kunna bjuda på en auktion, måste medlemmen registrera sig på AFM. När Medlemmen registrerar sig på AFM måste denne ange om man ansluter sig och budar som privatperson eller som juridisk person/näringsidkare. Notera att privatperson omfattas av konsumentköplagen och distansköplagen vilket dock inte gäller för juridisk person/näringsidkare.

3. Auktionerna
Auktionerna som finns presenterade på denna sida, hålls med varierande längd beroende på säljarens önskemål.

Alla objekten utauktioneras till ett så kallat utropspris. Det högsta aktuella budet som aktiva budgivare har lagt för ett objekt visas så länge objektet är online.

När en auktion avslutas stängs varje objekt vid en på förhand angiven tidpunkt. Budgivningen kan dock fortsätta om nytt bud läggs inom 1 minuter från den angivna tidpunkten och auktionstiden förlängs då med ytterligare 1 minuter och budgivningen kan fortsätta. Om inget nytt bud inkommit på 1 minuter avslutas auktionen. Detta kallas för dynamiskt avslut och gäller för alla utauktionerade objekt.

Vid frågor kan Autorolas försäljningsteam nås per telefon eller e-post på de kontaktuppgifter som visas i samband med auktionen.

Endast bud som registreras av auktionssystemet anses vara giltiga och det är därför viktigt att inte avvakta auktionens slut. Skulle systemfel, låg uppkopplingshastighet eller annan ej här angiven anledning innebära att bud inte inkommit i tid kommer budet inte registreras av auktionssystemet och därför inte heller anses som giltigt.

4. Tvist gällande vinnande bud vid auktion
Autorola förbehåller sig rätten att vid tekniska fel, missförstånd eller övriga förliggande orsaker till tvister gällande auktionen och vem som är den rättmätiga vinnaren av den samma, att enhälligt bestämma vem som vunnit auktionen oberoende av högsta bud.


5. Beskrivning av auktionsobjektet
Autorola strävar efter att tillhandahålla så korrekta och rättvisande uppgifter som möjligt om objekten och maskinerna, nedan Objektet som utauktioneras. En del av detaljuppgifterna kan inte garanteras och det är därför viktigt att köparen noggrant kontrollerar och godkänner att Objektets skick stämmer överens med beskrivningen före dess att denne tar med Objektet från säljaren.

Endast godkända säljare får erbjuda sina Objekt via auktionerna på AFM och dessa ansvarar för att beskrivningen av de utauktionerade objekten är korrekt. Objekten beskrivs med tyngdpunkt på funktion och är begagnade. Objektet köps i befintligt skick. Säljaren ansvarar för att Objekt som är begagnade bilar deklareras enligt Konsumentverkets riktlinjer för varudeklaration av begagnade bilar. Varudeklarationen kommer i möjligaste mån att presenteras för säljaren direkt i auktionsmiljön eller senast då denne kontaktas för att bekräfta sitt bud och alltså alltid före dess att denne faktureras.

Om inte annat anges är Objekten på denna auktion begagnade och förväntat normalt slitage, motsvarande ålder, körsträcka och användningsområde är att förutsätta.

De Objekt som auktioneras ut finns för leverans hos respektive säljare. Respektive Objekts leverans-ort anges i anslutning till varje objekts detaljbeskrivning.

6. Säljare
Endast de som är godkända av Autorola får erbjuda sina Objekt till försäljning på AFM. Säljare kan vara registrerade bilåterförsäljare, företag, finansbolag, biltillverkare, leasing- och biluthyrningsfirmor.

7. Före köpare lämnar ett bud
Före det att du lämnar ett bud är det viktigt att du kontrollerar Objektets beskrivning på sidan och vid frågor kontaktar kundtjänst.
Före det att du lämnar ditt bud är du skyldig att kontrollera att du har möjlighet att betala objektet till det pris ditt bud är lämnat samt att du har möjlighet att betala detta belopp inom tio arbetsdagar.

8. Bud
Bud lämnas genom att antingen ange det pris du är villig att betala för objektet, alternativt genom att du trycker på knappen märkt ”Köp nu”. Efter att du tryckt på ”Köp nu” ombes du att bekräfta att du villig att betala det belopp som anges.

Varje bud som du lägger på ett Objekt är bindande för dig och/eller ditt företag.

Om du har lagt det högsta budet på Objektet när Auktionen avslutas, är du bunden till budet i 24 timmar, under vilken tid Säljaren kan besluta ifall han/hon accepterar ditt bud.

9. Reservationspris och efterhandel
På alla objekt finns ett så kallat reservationspris. Reservationspris är detsamma som det lägsta priset säljaren är villig att låta dig köpa Objektet för. För att du skall vinna auktionen krävs inte bara att du lagt det högsta budet på objektet, ditt bud måste också överstiga reservationspriset.

Säljaren har full rätt att ändra reservationspriset.

Skulle det högsta budet inte motsvara eller överstiga säljarens reservationspris vid auktionens slut, har säljaren rätt att ta del av de inkomna buden och mot bakgrund av dessa eventuellt komma att ändra sitt reservationspris.

En kontakt kan vid förändring av reservationspriset komma att tas med de högstbjudande budgivarna under auktionen. Dessa kan komma att erhålla ett motbud från säljaren om att köpa Objektet till ett nytt reservationspris.

10. Efter att du vunnit en auktion
Efter det att du vunnit en auktion kontaktas du av Autorola via telefon och E-post för att du då skall kunna bekräfta ditt bud och du får i samband med denna kontakt, en kopia på varudeklaration, information om betalning samt kontaktuppgifter till säljaren. Det är sedan tillsammans med säljaren som du bestämmer tid för när du skall hämta objektet.

Du är skyldig att hålla dig tillgänglig för att bekräfta ditt bud och erhålla informationen om upphämtning inom 24 timmar efter det att auktionen är avslutad. Finns du inte tillgänglig efter det att de 24 timmarna förlöpt, kommer du att bli debiterad en köpavgift och Autorola erhåller rätten att erbjuda objektet till annan budgivare, eller ånyo utauktionera objektet.

11. Betalning
När du har vunnit en auktion och bekräftat ditt bud, erhåller du en bekräftelse och en faktura som ska betalas till Autorolas klientkonto innan objektet kan hämtas, dock senast 10 dagar från auktionsdagen.

Betalningar kan endast göras via kontoöverföring från ett officiellt bankkonto. Inga kontantbetalningar godtas.

Efter det att er betalning kommit Autorola till handa (att pengarna finns på Autorolas konto, vilket normalt tar 2 bankdagar) erhåller du en ett elektroniskt dokument kallat ”Hämtningsblankett”. Detta dokument är en värdehandling och en bekräftelse på att du har betalat objektet. Du måste ta med dig dokument till säljaren då du hämtar objektet. Saknas denna blankett har du inte rätt att medtaga objektet från säljaren.

12. Moms
Samtliga objekt säljs inklusive moms om ej annat anges. Samtliga bud läggs inklusive moms. Endast för företagare har det betydelse om ett fordon säljs inklusive moms eller inklusive avdragbar moms.

De olika typer av kategorier som presenteras på auktionerna definieras enligt nedan.

Fordon inklusive moms – Med denna kategori menas att det inte finns någon moms i objektet då objektet någon gång ägts av en privatperson. Således kan ingen moms lyftas av företag på detta objekt.

Fordon inklusive avlyftbar moms – Med denna kategori menas att objektet säljs inklusive moms. För ett företag som har möjlighet, kan momsen på detta objekt lyftas i efterhand.

Juridisk person/näringsidkare måste själva kontrollera om momsen på aktuellt Objekt är avlyftbar i dennes verksamhet. Juridisk person/näringsidkare kan kontrollera skatteverkets regler med sin revisor och i vilka fall moms är avlyftbar för dem.

13. Upphämtning av Auktionsobjektet
Vid upphämtning av auktionsobjektet måste den erhållna hämtningsblanketten, som visar att köpeskillingen betalats på ett korrekt sätt, överlämnas till säljaren.

Objektet skall senast inom 10 arbetsdagar vara fullständigt betalt och upphämtat av köparen. I annat fall har säljaren rätt att häva köpet och du erhåller en debitering av köpavgift samt tillkommande kostnader i form av lagringskostnad om 200 kr per objekt och kalenderdag.

Köpavgift ska också betalas av köparen om denne besiktigar objektet, men sedan väljer att avstå från att fullfölja köpet utan giltig grund. Som giltig grund avses att objektet funnits behäftat med väsentliga fel eller brister som ej angivits i beskrivning av objektet. Skulle köparen inte finna att auktionsobjektet motsvarar säljarens beskrivning kan köpet hävas på köparens begäran och alla betalningar köparen genomfört kommer att återbetalas till denna. Dock kommer inte någon ersättning i form av resekostnader, bortfall av inkomst eller annan här ej nämnd ersättning att utbetalas.

Då objektet är beskrivet efter bästa förmåga och det samma köps i befintligt skick, är det av yttersta vikt att du som köpare kontrollerar och godkänner objektets beskaffenhet före det att du tar med dig objektet från säljaren. Det är först efter din kontroll och godkännande på plats som ett bindande köpavtal kan träffas mellan köpare och säljare. Har du invändningar på beskrivning, beskaffenhet eller funktion på objektet skall du inte medtaga det samma från Säljaren. Alla invändningar skall noggrant dokumenteras och undertecknas av både köpare och säljare, för att sedan skickas till Autorola.

Du ska vid leverans kontrollera att alla handlingar och nycklar som tillhör Objektet finns med samt att all tilläggsutrustning enligt det som angetts vid försäljning finns med, om inte dessa levereras separat efter överenskommelse. Autorola och försäljaren garanterar inte att det finns en extra nyckel, en handbok och/eller servicehandbok till alla objekt.

Köparen ska observera att vissa objekt inte kan köras på grund av deras tekniska skick, avsaknad av handlingar eller deras lagliga status. Köparen har ansvaret för att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att transporten sker korrekt.

Ovan ansvar faller på köparen oberoende om denne infinner sig för upphämtningen personligen eller om denne skulle använda sig av transportör eller via annat ombud.
Efter det att objektet godkänts av köparen träffas avtal mellan köpare och säljare, säljarens villkor kommer då att tillämpas och säljaren ombesörjer även information om försäkring samt genomförande av ägarbyte i fordonsregistret.

14. Avgifter
Köparna betalar utöver sitt vinnande bud också en inköpsavgift om 3 250 SEK inklusive mervärdesskatt.

15. Reklamationer
Då Autorola endast förmedlar försäljningen i egenskap av handelsagent skall alla anspråk om reklamationer göras direkt mot säljaren.

Meddela omedelbart säljaren direkt om ni avser att väcka anspråk om reklamation. Säljaren måste alltid meddelas före reparation genomförs på någon detalj som reklamationsanspråket/en avser. Säljaren måste själv få göra en bedömning av kostnad och omfattning av skada/fel.

Är skadan eller felet omfattande, har säljaren rätt att häva köpet och köparen erhåller då återbetalning av köpet med avräkning för normalt slitage och driftstid i timmar eller mil.

16. Notera innan du reklamerar
Viktigt att uppmärksamma köparen på är dock att när en begagnad vara har sålts på auktion anses den såld i befintligt skick. Vid försäljning på auktion bestämmer köparen själv priset för varan och måste då vara medveten om att köpet innebär ett visst risktagande. Det ligger således i sakens natur att det vid en sådan försäljning får ställas högre krav på köparens undersökningsplikt än annars.

Då det föreligger andra regler för näringsidkare än för privatkonsument är det ännu viktigare för näringsidkaren att noggrant kontrollera objektets skick och beskaffenhet före det att medtag görs av det samma. Detta då inga reklamationer från näringsidkare kommer att godkännas efter det att denna medtagit ett objekt från köparen. Detta gäller oberoende av om denne personligen, via ombud eller transportör genomför upphämtningen av objektet.

Om inte annat anges är objekten på denna auktion begagnade och förväntat normalt slitage motsvarande ålder, körsträcka och användningsområde är att förutsätta.

17. Tilläggstjänster
Vänligen notera att samtliga tjänster som förmedlas via denna sida regleras via avtal med leverantören av respektive tjänst och är en affär mellan leverantören och köparen.

18. Tryck- och systemfel
Autorola och säljaren reserverar sig för eventuella tryckfel, felskrivningar eller systemfel och ansvarar inte för direkt eller indirekt skada eller kostnad som åsamkats budgivaren till följd av dessa. Autorola har rätt att avstå försäljning på grund av eventuella tryckfel, felskrivningar eller systemfel. Dessa fel kan bestå i, reservationspriser, beskrivningar, systemfel eller tekniska fel som står utanför Autorolas kontroll.

Det är därför bland annat av yttersta vikt att köpare noggrant kontrollerar objektet före dess att han tar med sig objektet från säljaren.

19. Tvist
Genom att ta del av denna auktion och att klicka på knappen för att acceptera villkoren har du gett ditt samtycke till dessa villkor och förklarat att du följer dem till fullo. Köp här täcks av konsumentköp- och distansköplagen för privata konsumenter, ej för näringsidkare.

Rättegångsärenden kommer att avgöras i lokala domstolar i den stad där säljaren eller Autorola Sverige har sitt företagssäte.

 
   
 

Behöver du hjälp?

Telefonsupport alla vardagar
9:00 - 16:00

Frågor om objekt och auktioner:
08-751 38 24

Allmänna frågor kring medlemsavtal
LRF Medlemsservice:
020-44 44 33

Dessa auktioner drivs
i samarbete med
LRF SAMKÖP

eller sänd ett e-post till Autorola